POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności

Dane osobowe podane przez użytkownika bezpośrednio na stronach internetowej strony dostępnej pod adresem www.simbashopping.com/pl w momencie rejestracji, a następnie w celu korzystania z usług świadczonych okresowo przez sklep internetowy, będą traktowane zgodnie z przepisami dekretu legislacyjnego 196/2003 o ochronie danych osobowych (“Kodeks prywatności”) oraz po wejściu w życie rozporządzenia UE nr 679/2016 (“RODO”) zgodnie z tym, co reguluje art. 13 wyżej wymienionego rozporządzenia europejskiego.

Simba srl s.u.informuje użytkownika o tym, co następuje:

Przetwarzanie danych osobowych oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych przy pomocy lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów i mających zastosowanie do danych osobowych lub zestawów danych osobowych, nawet jeżeli nie zostały one zarejestrowane w bazie danych, takich jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przetwarzanie, selekcja, blokowanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przekazywanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek inna forma dostarczania, porównywania lub łączenia, ograniczania, anulowania lub niszczenia.

Należy zauważyć, że :

1.            ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 26 jest SIMBA SRL S.U. z siedzibą w Corso Buenos Aires, 79 – 20124 Milan (MI). C.F. i numer VAT 02476130188. Telefon: +39 0 382 968152, mail: clientisimba@virgilio.it i PEC: simbasrl@pec.it.

2.            RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH, CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe użytkownika, swobodnie przekazywane i pozyskiwane w wyniku działalności prowadzonej przez Simba srl s.u., będą przetwarzane zgodnie z prawem i prawidłowo.

Przetwarzane mogą być następujące rodzaje danych osobowych użytkowników:

a) Dane nawigacyjne

Systemy komputerowe i procedury programowe wykorzystywane do obsługi strony pozyskują, podczas ich normalnego działania, pewne dane osobowe, których transmisja jest domyślnie związana z wykorzystaniem protokołów komunikacji internetowej. Informacje te nie są zbierane w celu powiązania z określonymi zainteresowanymi stronami, ale ze względu na swój charakter mogłyby, poprzez przetwarzanie i kojarzenie z danymi będącymi w posiadaniu osób trzecich, umożliwić identyfikację użytkowników. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z witryną, URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas złożenia wniosku, metodę przesłania wniosku do serwera, wielkość pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (udany, błąd itp.) oraz inne parametry odnoszące się do systemu operacyjnego i środowiska komputerowego. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z Witryny oraz w celu sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania, identyfikacji anomalii i/lub nadużyć, i są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane te mogłyby zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko stronie lub osobom trzecim: z wyjątkiem tej możliwości, dane dotyczące kontaktów internetowych nie utrzymują się dłużej niż siedem dni.

b) W przypadku strony www.simbashopping.com/pl, dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika

Dane osobowe podane dobrowolnie i dobrowolnie przez użytkowników tej strony odnoszą się odpowiednio:

1. niezbędne do zawierania transakcji handlu elektronicznego w kontekście zakupów online. Usługi zarządzania płatnościami pozwalają tej stronie na przetwarzanie płatności kartą kredytową, przelewem bankowym, PayPal i gotówką przy odbiorze. Dane wykorzystywane do płatności są pozyskiwane bezpośrednio od operatora żądanej usługi płatniczej bez przetwarzania ich w jakikolwiek sposób przez firmę (np. PayPal jest usługą płatniczą świadczoną przez PayPal Inc., która pozwala użytkownikowi na dokonywanie płatności online z wykorzystaniem jego danych uwierzytelniających PayPal).

2. umieszczonych w formularzach znajdujących się w niektórych częściach strony (np. w sekcji “Kontakty”) lub wysłanych pocztą elektroniczną na adresy e-mail wskazane na Stronie, czy też danych wprowadzonych w celu rejestracji na Stronie, w zakresie niezbędnym do udzielenia informacji zwrotnej na prośby użytkownika.

3. te zawarte w formularzu oceny doświadczenia zakupowego w sekcji „Moje konto” lub w formularzu oceny otrzymanym e-mailem po zakupie za pośrednictwem CUSTOMER REVIEWS LTD (warunki)

Dane osobowe przekazywane dobrowolnie i dobrowolnie przez użytkowników są zbierane i przetwarzane w następujących celach:

•dostawa produktów na żądanie użytkownika i zarządzanie związanymi z tym płatnościami;

•rejestracja na stronie;

•odpowiedź na prośby o informacje;

•cele statystyczne;

Podstawą prawną przetwarzania w wyżej wymienionych celach jest nie tylko konieczność wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, lub konieczność udzielenia odpowiedzi na jego prośby, ale również konieczność przestrzegania zobowiązań prawnych, którym podlega Spółka.

W odniesieniu do celów statystycznych dane będą przetwarzane anonimowo i agregowane.

3.            KONTO

Możesz założyć własne konto na stronie www.simbashopping.com/pl wpisując swoje dane osobowe (w tym imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres). Użytkownik może w każdej chwili zaktualizować swój profil osobisty, zmienić i usunąć swoje dane poprzez osobisty obszar swojego konta.

4.            METODY PRZETWARZANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane, z zachowaniem niezbędnego bezpieczeństwa i poufności, za pomocą następujących metod: gromadzenie danych od zainteresowanej osoby, gromadzonych i zapisywanych do szczególnych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celów oraz wykorzystywanych w dalszych operacjach przetwarzania w zakresie zgodnym z tymi celami, przetwarzanie przeprowadzane przy pomocy narzędzi elektronicznych i zautomatyzowanych (gromadzenie danych za pomocą komputera, bezpośrednio od zainteresowanej osoby).

5.            PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ WSPÓŁADMINISTRATORÓW.

Uzasadnione interesy, do których dąży Administrator w przetwarzaniu danych, wynikają z konieczności poszanowania i przestrzegania zobowiązań umownych zawartych pomiędzy stronami. Zgodnie z art. 6 legalność przetwarzania opiera się na wyraźnie wyrażonej zgodzie zainteresowanego, udokumentowanej na piśmie.

6.            UDOSTĘPNIANIE DANYCH I PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE OSOBOWE

Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane konkretnym osobom wyznaczonym przez Administratora Danych do świadczenia usług, które są pomocne lub niezbędne do wykonania obowiązków związanych z rejestracją na stronie www.simbashopping.com/pl oraz zakupem online, w granicach i zgodnie z udzielonymi instrukcjami. W szczególności dane te mogą być przekazywane do:

1. osób, firm lub wykwalifikowanych podmiotów, które świadczą pomoc, doradztwo lub współpracę na rzecz Administratora w sprawach księgowych, administracyjnych, prawnych, podatkowych i finansowych;

2. podmiotów delegowanych i/lub wyznaczonych przez Simba srl s.u. do wykonywania czynności lub części czynności związanych ze świadczeniem usług sprzedaży, takich jak centrum logistyczne odpowiedzialne za pakowanie zakupionych przez użytkownika produktów; przewoźnicy odpowiedzialni za dostarczenie zakupionych produktów; oraz każdy inny zewnętrzny współpracownik, któremu przekazanie jest niezbędna do prawidłowego wykonania zobowiązań podjętych przez Simba srl s.u. w związku z umową o świadczenie usług;

3. administracji publicznej w celu wykonywania funkcji instytucjonalnych w granicach określonych przez prawo lub przepisy.

7.            METODY PRZETWARZANIA DANYCH

Dane są gromadzone elektronicznie i przetwarzane poprzez operacje rejestracji, konsultacji, komunikacji, przechowywania, anulowania, przeprowadzane głównie przy pomocy instrumentów elektronicznych, przy zapewnieniu stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa danych i zapewnieniu ich poufności.

Dane użytkowników, przechowywane na nośnikach elektronicznych, są przechowywane i archiwizowane na serwerze należącym do Provider Mantainer: Server Plan S.r.l. Società rivenditrice e hosting: Stt S.r.l. W szczególności Administrator oświadcza, że dane zapisane na serwerze są chronione przed ryzykiem włamania i nieuprawnionego dostępu oraz że przyjął również odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia integralności i dostępności danych, jak również ochrony obszarów i pomieszczeń istotnych dla ich przechowywania i dostępności.

Współadministratorzy zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa w zarządzaniu danymi użytkowników. Informacje o karcie kredytowej są przechowywane wyłącznie w zaszyfrowanym formacie i zgodnie z wymogami bezpieczeństwa certyfikacji PCI. Administrator nie ma dostępu do poufnych informacji o karcie kredytowej, które będą przetwarzane przez pośredników i wystawców kart zgodnie z Kodeksem prywatności.

8.          PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Użytkownik (zwany dalej “zainteresowanym”), zgodnie z art. 7 Kodeksu prywatności i art. 15 RODO, ma prawo:

– uzyskać potwierdzenie istnienia lub braku istnienia dotyczących go danych osobowych, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, oraz ich przekazania w zrozumiałej formie;

– uzyskać wskazanie: a) pochodzenia danych osobowych; b) celów i metod przetwarzania; c) logiki zastosowanej w przypadku przetwarzania prowadzonego za pomocą środków elektronicznych; d) danych identyfikacyjnych dotyczących administratora danych, podmiotów przetwarzających dane i przedstawiciela wyznaczonego zgodnie z art. 5 ust. 2 Kodeksu prywatności oraz art. 3 ust. 1 RODO; e) podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub które mogą zapoznać się z tymi danymi, w ramach pełnienia przez nie funkcji wyznaczonego przedstawiciela w państwie,osób zarządzających lub wyznaczonych przedstawicieli;

– uzyskać: a) aktualizację, sprostowanie lub, w razie zainteresowania, integrację danych; b) anulowanie, przekształcenie w formę anonimową lub zablokowanie danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których zatrzymywanie jest zbędne do celów, dla których dane zostały zebrane lub później przetworzone; c) poświadczenie, że operacje, o których mowa w lit. a) i b), zostały zgłoszone, również w odniesieniu do ich treści, podmiotom, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, chyba że wymóg ten okazuje się niemożliwy lub wiąże się z wyraźnie nieproporcjonalnym wysiłkiem w porównaniu z prawem, które ma być chronione;

– w całości lub w części: a) z uzasadnionych powodów do przetwarzania dotyczących go danych osobowych, nawet jeśli jest to związane z celem gromadzenia danych; b) do przetwarzania dotyczących go danych osobowych w celu wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzenia badań rynku lub badań komunikacji handlowej, poprzez wykorzystanie zautomatyzowanych systemów wywoływania bez interwencji operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub tradycyjnych metod marketingowych za pośrednictwem telefonu i/lub poczty papierowej. Należy zwrócić uwagę, że prawo zainteresowanej osoby do sprzeciwu wobec celów marketingu bezpośredniego w sposób zautomatyzowany rozciąga się na środki tradycyjne i że w każdym przypadku możliwość skorzystania przez zainteresowaną osobę z prawa do sprzeciwu nawet w części pozostaje nienaruszona. W związku z tym zainteresowana strona może podjąć decyzję o otrzymywaniu wyłącznie komunikacji tradycyjnymi środkami lub wyłącznie komunikacji automatycznej, lub też żadnej z tych dwóch form komunikacji;

– zwrócić się do Administratora danych o dostęp do danych osobowych (art. 15 RODO), ich poprawienie (art. 16 RODO) lub usunięcie (art. 17 RODO), ograniczenie przetwarzania lub sprzeciw wobec ich przetwarzania (art. 18 RODO);

– w stosownych przypadkach istnieje możliwość zewnętrznego przenoszenia ich danych przetwarzanych w formie zautomatyzowanej;

– wycofać zgodę w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed cofnięciem;

– złożyć skargę w sprawie ochrony danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, jak również w celu uzyskania informacji na temat podmiotów, u których dane są przechowywane lub którym dane są przekazywane, tj.osobom zarządzającym lub wyznaczonym przedstawicielom, mogącym przetwarzać twoje dane, możesz skontaktować się z Administratorem, wysyłając prośbę na następujący adres e-mail clientisimba@virgilio.it.

9.          CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do celu, o którym mowa w sekcji 2, będzie trwało przez okres równy okresowi potrzebnemu do wykonania żądanych usług, który zostanie dodany do dodatkowego okresu przewidzianego prawem zgodnie z obowiązującymi zobowiązaniami cywilnymi, fiskalnymi i podatkowymi.

10.          ZAMIAR WSPÓŁADMINISTRATORÓW DO PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zarządzanie i przechowywanie danych osobowych będzie odbywać się na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Obecnie serwery znajdują się we Włoszech. Dane nie będą przekazywane poza Unię Europejską.

11.          AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności podlega okresowym przeglądom. W przypadku wprowadzenia zmian dotyczących przetwarzania, – poinformuje o tym użytkownika, publikując zmiany na Stronie. W przypadkach, w których wymagają tego obowiązujące przepisy, użytkownik będzie miał prawo do wyrażenia zgody na nowe przetwarzanie danych. W przypadku odmowy, dane użytkownika nie będą przetwarzane zgodnie ze zmianami przewidzianymi w polityce prywatności.

Ostatnia aktualizacja: 03-2019.

Polityka dotycząca plików cookie

Zgodnie z obowiązkami określonymi w Europejskim Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych nr 679/2016, RODO oraz w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych nr 229 z dnia 08 maja 2014 r., niniejszym informujemy, że Simba Srl S.U. (dalej Simbashopping.com), jako Administrator Danych, korzysta z plików cookie technicznych i plików cookie osób trzecich w celu usprawnienia świadczenia swoich usług i poprawy doświadczenia przeglądania stron internetowych www.simbashopping.com/pl.

Podczas przeglądania naszej firmowej strony internetowej mogą Państwo otrzymywać na swoim komputerze (lub urządzeniu przenośnym) techniczne pliki cookie – oraz pliki cookie innych podmiotów (tzw. “stron trzecich”), za pośrednictwem których mogą być zbierane i przetwarzane niektóre Państwa dane osobowe.

Co to jest plik cookie?

“Ciasteczka” to małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez stronę internetową i przechowywane w przeglądarce użytkownika podczas nawigacji w celu ich ponownego przesłania do tych samych stron podczas kolejnych wizyt tego samego użytkownika.

W zależności od czasu trwania, plik cookie może być sklasyfikowany jako “sesja tymczasowa” lub “stały”.

Pliki cookie typu “sesja tymczasowa”pozostają aktywne tylko podczas przeglądania i są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji, gdy przeglądarka zostanie zamknięta.

Pliki cookie typu “stałe” nie kasują się po zakończeniu sesji i pozostają aktywne aż do upływu terminu ich ważności lub rezygnacji użytkownika z subskrypcji.

Pliki cookie są zazwyczaj obecne w Twojej przeglądarce w bardzo dużych ilościach i mogą być używane do różnych celów w zależności od ich rodzaju.

Z jakich plików cookie korzystamy?

Cookie techniczne

Pliki cookie techniczne można podzielić na pliki cookie dotyczące nawigacji lub sesji, które gwarantują normalną nawigację i korzystanie z Witryny (pozwalając na przykład na koordynowanie modułów tworzących strony Witryny lub skorelowanie odwiedzanych stron z tą samą sesją roboczą) oraz pliki cookie dotyczące analizy, podobne do plików cookie dotyczących aspektów technicznych, tylko w przypadku, gdy są one wykorzystywane w celu optymalizacji Witryny bezpośrednio przez samego operatora Witryny (tj. pierwsza część analitycznych plików cookie), które mogą zbierać w formie zbiorczej informacje o liczbie użytkowników i sposobie, w jaki odwiedzają oni Stronę (na przykład w celu tworzenia statystyk najczęściej odwiedzanych stron, gromadzenia zbiorczych danych o odwiedzinach przez system operacyjny, przeglądarkę, itp.).

Stosowanie plików cookie sesji jest ściśle ograniczone do przesyłania identyfikatorów sesji (składających się z losowych numerów generowanych przez serwer) oraz danych użytkowych oprogramowania niezbędnych do bezpiecznego i sprawnego przeglądania strony: zmienne sesji (tzw. ciasteczka) pozwalają uniknąć stosowania technik komputerowych potencjalnie szkodliwych dla poufności nawigacji użytkowników i nie pozwalają na pozyskiwanie danych osobowych użytkownika. Pliki cookie sesji nie są trwale zapisywane na urządzeniu użytkownika, ale są zapisywane lokalnie na okresy czasu ustalone według zmiennych sesji (których wartości zapisane na dysku twardym urządzenia mogą być nadal kasowane; możliwe jest również wyłączenie plików cookie zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez główne przeglądarki).

Pliki cookie osób trzecich

Pliki cookie osób trzecich są ustawiane przez stronę internetową inną niż ta, którą odwiedzasz i znajdują się na serwerach innych niż ta, którą odwiedzasz (np. Google, Google ads, Facebook).

Dlatego też wykorzystanie danych zbieranych przez tych operatorów zewnętrznych za pośrednictwem plików cookie podlega ich polityce prywatności.

Na Stronie znajdują się pliki cookie:

-Remarketing i targetowanie behawioralne

AdWords Remarketing (Google Inc.)

Remarketing z Google Analytics dla reklamy wizualnej (Google Inc.)

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

-Statystyka

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics z anonimowym IP (Google Inc.)

Ponadto istnieją pliki cookie:

-Zarządzanie tagami

Google Tag Manager (Google LLC)

-Platformy czatu na żywo

Widget Zendesk Chat

Interakcja z sieciami społeczościowymi i platformami zewnętrznymi

Przycisk Lubię to i widgety społecznościowe Facebooka (Facebook, Inc.)

Przycisk Tweetnij i widety społecznościowe Twittera (Twitter, Inc.)

Przycisk +1 i widgety społecznościowe Google+ (Google Inc.)

Przycisk “Pin it” i widgety społecznościowe Pinterest (Pinterest)

Jak mogę wyłączyć obsługę plików cookie?

Większość przeglądarek jest skonfigurowana tak, aby akceptować, kontrolować lub wyłączać pliki cookie poprzez swoje ustawienia. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie, nawet częściowe, plików cookie technicznych może zagrozić działaniu Strony i/lub ograniczyć jej funkcjonalność.

Wyłączenie plików cookie osób trzecich nie wpływa natomiast w żaden sposób na jakość przeglądania stron internetowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat profilowania plików cookie zainstalowanych w Twojej przeglądarce i sposobu ich wyłączania, odwiedź następujące strony internetowe: www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte lub www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html

W każdej chwili możesz odmówić przyjęcia plików cookie z naszej strony internetowej, wybierając w przeglądarce internetowej ustawienia, które pozwalają na ich odrzucenie. Informacje o procedurach, których należy przestrzegać w celu wyłączenia plików cookie, można znaleźć na stronie internetowej dostawcy przeglądarki lub za pośrednictwem narzędzi “pomocy” dostępnych w przewodniku przeglądarki:

W każdym przypadku zawsze możesz usunąć pliki cookie z dysku twardego komputera w dowolnym momencie.