GWARANCJA I ZWROTY

POLITYKA ZWROTÓW

Simbashopping zapewnia wszystkie niezbędne podstawowe gwarancje dotyczące zakupów online.

Zgodnie z art. 52 ss DL 206/05, jeżeli klientem jest konsument (tj. osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z jego działalnością zawodową lub nie dokonuje zakupu poprzez wskazanie numeru VAT w formularzu zamówienia), posiada prawo do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny.

Aby skorzystać z tego prawa, klient musi wysłać Simbashopping komunikat w tym celu za pośrednictwem poczty elektronicznej clientisimba@virgilio.it lub PEC simbasrl@pec.it w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.

Zwrot produktów musi nastąpić w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu (art.57 Cd.C.).

Sztuka. 57 śp. stanowi, że „Konsument ponosi wyłączną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów”:

Towar musi zostać zwrócony w stanie nienaruszonym, w komplecie ze wszystkimi jego częściami oraz w oryginalnym opakowaniu (koperty i opakowanie), przechowywanym i absolutnie zapieczętowanym. Prawo odstąpienia nie może być stosowane do produktów wykonanych na zamówienie lub spoza katalogu, wykonanych specjalnie na indywidualne zamówienie zgodnie i w granicach określonych w dekrecie ustawodawczym z dnia 6 września 2005 r. n. 206 w art. 59 ust. 2 lit. d).

Prawo do odstąpienia od umowy podlega jednak następującym warunkom:

  • dotyczy zakupionego produktu w całości; nie ma możliwości skorzystania z wypłaty tylko z części zakupionego produktu (np.: akcesoria itp.). Zakupiony towar musi być w stanie nienaruszonym, nigdy nie używany i zwrócony w oryginalnym opakowaniu, kompletny we wszystkich częściach (łącznie z opakowaniem i wszelką dokumentacją i wyposażeniem dodatkowym: instrukcje, śruby itp.); przesyłka, aż do potwierdzenia odbioru w naszym magazynie, odbywa się na pełną odpowiedzialność klienta; w przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, Simbashopping poinformuje klienta o zaistniałym zdarzeniu (w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania towaru do jego magazynów), aby umożliwić mu niezwłoczne złożenie reklamacji na wybranego przez siebie kuriera i uzyskanie zwrot wartości majątku (jeśli jest ubezpieczony); w tym przypadku będzie to anulowanie żądania wypłaty;

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek kosztów naprawy za uszkodzenie oryginalnego opakowania, Simbashopping zwróci klientowi pełną kwotę zapłaconą w formie płatności użytej przy składaniu zamówienia. Zgodnie z art. 56 s.c. termin zwrotu wynosi 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwrot można wstrzymać po upływie 14 dni tylko do momentu udowodnienia przez Konsumenta, że ​​zwrócił towar lub do momentu jego otrzymania.

Prawo do odstąpienia od umowy zostaje całkowicie utracone z powodu braku istotnego warunku nienaruszalności towaru (opakowania i/lub jego zawartości), w przypadkach, gdy Simbashopping stwierdza: użycie towaru; brak opakowania zewnętrznego i/lub oryginalnego opakowania wewnętrznego; brak integralnych elementów produktu (akcesoria, gałki, śruby, …); uszkodzenia produktu z przyczyn innych niż jego transport. W przypadku utraty prawa do odstąpienia, towar pozostanie w siedzibie Simbashopping, do odbioru przez Klienta na jego koszt.

Przykład formularza odstąpienia od umowy: Jeżeli zamierzasz odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go do nas na adres e-mail: clientisimba@virgilio.it.

Niniejszym dokumentem pragnę odstąpić od zawartej ze mną umowy dotyczącej zakupu następujących towarów (następujących towarów): _____________________

Wskazać zamawiany towar (zamawiany towar), z zastrzeżeniem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Całkowita cena towaru (towaru): ___Numer zamówienia _________z: ___. Odbiór dnia: _ Twój adres: _____________ (Imię i Nazwisko) _____________________

(Ulica) _____________________ (Kod pocztowy Miejsce) Data: _ _____

ZGODNOŚĆ I GWARANCJA

Odpowiedzialność za transport ponosi Simba Srl SU, która w przypadku uszkodzenia produktu powstałego podczas transportu, będzie dochodziła roszczeń od kuriera.

Klient musi sprawdzić stan dostarczonych mu produktów, biorąc pod uwagę ryzyko niedostarczenia lub uszkodzenia zamówionych produktów, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, tylko wtedy, gdy Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia i inna niż przewoźnik materialnie wchodzi w posiadanie takich produktów.

Przy dostawie klient musi sprawdzić, czy opakowanie jest nienaruszone, nieuszkodzone, przedziurawione lub otwarte. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić kurierowi realizującemu dostawę (przyjmując towar z zastrzeżeniem wpisania czeków w dokumencie przewozowym kuriera lub na palmtopie: Np.: „pudełko z dziurami, pudło otwarte, pudło uszkodzone”)

W przypadku, gdy produkt ulegnie uszkodzeniu podczas transportu, Klient musi o tym powiadomić e-mailem clientisimba@virgilio.it w ciągu 24 godzin wraz z dokumentacją fotograficzną.

Zgodnie z art. 130 Kodeksu Konsumenckiego Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową istniejącą w chwili dostawy towaru.

W przypadku braku zgodności Konsument ma prawo do bezpłatnego przywrócenia zgodności towaru przez naprawę lub wymianę, a także do odpowiedniego obniżenia ceny lub rozwiązania umowy. Konsument może żądać od Sprzedawcy, według swojego wyboru, naprawy lub wymiany towaru bez ponoszenia kosztów w obu przypadkach, chyba że żądany środek zaradczy jest obiektywnie niemożliwy lub nadmiernie kosztowny w porównaniu z drugim.

W przypadku, gdy przesyłka nosi ewidentne ślady manipulacji lub przeróbki, Klientowi zaleca się również niezwłoczne powiadomienie Biura Obsługi Klienta na adres e-mail clientisimba@virgilio.it.

Gwarancja zgodności prawnej towarów, przewidziana w art. 128 i nast. Kodeksu Konsumenckiego, wynosi 24 miesiące: w szczególności Sprzedawca odpowiada, zgodnie z art. 130, gdy niezgodność z umową wystąpi w ciągu dwóch lat od dostarczenia towaru. Przyjmuje się, że Konsument traci to prawo, jeżeli nie zgłosi Sprzedawcy niezgodności w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia, w którym stwierdził wady (art. 132 Kodeksu Konsumenckiego).

Żądanie Konsumenta mające na celu dochodzenie gwarancji zgodności produktów musi zostać zgłoszone Sprzedawcy poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta na adres e-mail clientisimba@virgilio.it.

Wszystkie zdjęcia na naszej stronie należy traktować jako orientacyjne, możliwe są niewielkie różnice w kolorze lub odcieniu, ponieważ są to zdjęcia z katalogu.

Extended Producer Responsibility (EPR)

EKO-UCZESTNICTWO (Francja)
SIMBA SRL jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sprzedawców Elementów Wyposażenia Wnętrz pod numerem FR040916_101UFS. Numer ten gwarantuje, że SIMBA SRL, dołączając do Écomobilier, przestrzega obowiązków regulacyjnych ciążących na nim zgodnie z artykułem L541-10-6 Kodeksu ochrony środowiska.

Prawo AGEC (Francja)
SIMBA SRL spełnia wymagania francuskiego rozporządzenia AGEC w sprawie opakowań, unikalny numer identyfikacyjny: FR270413_01EBXM.

VerpackG (Niemcy)
SIMBA SRL spełnia wymagania niemieckiego rozporządzenia w sprawie opakowań VerpackG, numer rejestracyjny LUCID: DE2259971987649.