OGÓLNE WARUNKI

UMOWA SPRZEDAŻY

SIMBA SRL SU z siedzibą w Corso Buenos Aires, 79 – 20124 Mediolan (MI). Kod podatkowy oraz numer VAT 02476130188. Telefon: +39 0382 968152, poczta: clientisimba@virgilio.it oraz PEC: simbasrl@pec.it, jest właścicielem strony internetowej www.simbashopping.com.

Umowę zawartą pomiędzy Simbashopping a Klientem należy uważać za zawartą z akceptacją. Składając zamówienie na różne sposoby, Klient oświadcza, że ​​zapoznał się ze wszystkimi informacjami przekazanymi mu podczas procedury zakupu i w pełni akceptuje warunki ogólne i warunki płatności opisane poniżej.

WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

Po potwierdzeniu Zamówienia przesłanego na wskazany adres e-mail, Klient może śledzić dostawę Zamówienia przez Internet. Aby otrzymać informacje o przesyłkach, możesz również skontaktować się z nami mailowo, odpowiadając bezpośrednio na wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

Dostawy Produktów realizowane są na terenie Unii Europejskiej. Zamówienie zostaje zakończone poprzez przekazanie Produktu (ów) Klientowi.

Koszty dostawy są bezpłatne, natomiast czas dostawy wskazany jest na stronie każdego produktu.

Warunki wysyłki rozpoczynają się od otrzymania płatności.

Istnieje możliwość sprawdzenia przesyłki poprzez śledzenie online, które pokaże dzień doręczenia, w przypadku nieobecności klienta kurier skontaktuje się z nim w celu podjęcia kolejnej próby doręczenia.

Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez kuriera.

W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem ma on prawo do odstąpienia od umowy na zasadach i ogólnych warunkach sprzedaży.

Klient nie ma możliwości wyboru rodzaju kuriera. W przypadku, gdy Klientem jest Konsument, art. 63 ust. 1 Kodeksu konsumenckiego (Dekret z mocą ustawy 206/2005), zgodnie z którym ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy przechodzi na Konsumenta tylko wtedy, gdy jest on lub osoba trzecia wskazana przez on i inny niż przewoźnik, przejmuje rzeczowo w posiadanie towaru.

UWAGA: Zaraz po otrzymaniu towaru prosimy o sprawdzenie estetyki pudełek i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzonych i/lub uszkodzonych należy wpisać na fakturze „otrzymujesz nr x uszkodzonych opakowań i stwierdzoną anomalię”, brak sformułowanie na fakturze nie pozwoli nam na bezpłatną wymianę spornego pakietu (pakietów). Jeśli nie ma możliwości podejrzenia paczek, bo np. są odbierane w drewnianej skrzynce lub są pozornie idealne, należy jeszcze na liście przewozowym lub na kwicie kurierskim napisać „Przyjmuję do kontroli”.

Jeśli otrzymana paleta ma wszystkie opakowania w idealnym stanie (co należy wykazać przesyłając dokumentację fotograficzną), ale po otwarciu pudełek znajduje się jakiś stłuczenie, reklamację należy złożyć w tym samym dniu, w którym otrzyma towar mailem do clientisimba@virgilio.it. Również w tym przypadku konieczne jest podpisanie podlegającego kontroli w celu otwarcia praktyki ubezpieczeniowej.

Nie świadczymy usługi montażu naszych produktów, którą musi wykonać klient, w przypadku wysyłek części zamiennych montaż zawsze wykona technik wyznaczony przez użytkownika końcowego.

SPOSÓB ZAKUPU

Klient może dokonać zakupu produktów za pośrednictwem strony internetowej www.simbashopping.com. Prawidłowe otrzymanie zamówienia potwierdzane jest przez Simbashopping poprzez odpowiedź e-mail, wysłaną na podany przez Klienta adres e-mail.

Rozumie się, że obraz towarzyszący arkuszowi opisowemu produktu może nie być w pełni reprezentatywny dla jego cech, ale różnić się kolorem, akcesoriami pokazanymi na rysunku, opisem lub arkuszem danych każdego pojedynczego produktu jest autentyczny.

Klient może anulować zamówienie w ciągu 24 godzin tylko przez e-mail z obsługi klienta clientisimba@virgilio.it; Zwroty będą dokonywane na rozwiązanie płatnicze używane początkowo przez klienta.
Wszystkie zwroty muszą być zatwierdzone przez nasz personel.
Po tym czasie (24 godziny) żadne anulowanie zamówienia nie będzie akceptowane, a w każdym przypadku wszelkie koszty wysyłki zostaną potrącone z kwoty zwrotu zamówienia.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z art. 52 ss DL 206/05, jeżeli Klientem jest konsument (tj. osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z jego działalnością zawodową lub nie dokonuje zakupu poprzez wskazanie numeru NIP w formularzu zamówienia), posiada prawo do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny.

Aby skorzystać z tego prawa, klient musi wysłać Simbashopping komunikat w tym celu za pośrednictwem poczty elektronicznej clientisimba@virgilio.it lub PEC simbasrl@pec.it w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.

Zwrot produktów musi nastąpić w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu (art.57 Cd.C.).

Sztuka. 57 śp. stanowi, że „Konsument ponosi wyłączną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów”:

Towar musi zostać zwrócony w stanie nienaruszonym, w komplecie ze wszystkimi jego częściami oraz w oryginalnym opakowaniu (koperty i opakowanie), przechowywanym i absolutnie zapieczętowanym. Prawo odstąpienia nie może być stosowane do produktów wykonanych na zamówienie lub spoza katalogu, wykonanych specjalnie na indywidualne zamówienie zgodnie i w granicach określonych w dekrecie ustawodawczym z dnia 6 września 2005 r. n. 206 w art. 59 ust. 2 lit. d).

Prawo do odstąpienia od umowy podlega jednak następującym warunkom:

  • dotyczy zakupionego produktu w całości; nie ma możliwości skorzystania z wypłaty tylko z części zakupionego produktu (np.: akcesoria itp.). Zakupiony towar musi być w stanie nienaruszonym, nigdy nie używany i zwrócony w oryginalnym opakowaniu, kompletny we wszystkich częściach (w tym opakowania i wszelkiej dokumentacji oraz wyposażenia dodatkowego: instrukcje, śruby itp.); przesyłka, aż do potwierdzenia odbioru w naszym magazynie, odbywa się na pełną odpowiedzialność klienta; w przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, Simbashopping poinformuje klienta o zdarzeniu (w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania towaru do jego magazynów), aby umożliwić mu niezwłoczne złożenie reklamacji na wybranego przez siebie kuriera i uzyskanie zwrot wartości majątku (jeśli jest ubezpieczony); w tym przypadku nastąpi to poprzez anulowanie wniosku o wypłatę;

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek kosztów naprawy za uszkodzenie oryginalnego opakowania, Simbashopping zwróci klientowi pełną kwotę zapłaconą w formie płatności użytej w zamówieniu. Zgodnie z art. 56 s.c. termin zwrotu wynosi 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwrot można wstrzymać po upływie 14 dni tylko do momentu udowodnienia przez Konsumenta, że ​​zwrócił towar lub do momentu jego otrzymania.

Prawo do odstąpienia od umowy zostaje całkowicie utracone z powodu braku istotnej integralności towaru (opakowania i/lub jego zawartości), w przypadkach, gdy Simbashopping stwierdza: użycie towaru; brak opakowania zewnętrznego i/lub oryginalnego opakowania wewnętrznego; brak integralnych elementów produktu (akcesoria, gałki, śruby, …); uszkodzenia produktu z przyczyn innych niż jego transport. W przypadku utraty prawa do odstąpienia, towar pozostanie w siedzibie Simbashopping, do odbioru przez Klienta na jego koszt.

Przykład formularza odstąpienia od umowy: Jeżeli zamierzasz odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go do nas na adres e-mail: clientisimba@virgilio.it.

Niniejszym dokumentem pragnę odstąpić od zawartej ze mną umowy dotyczącej zakupu następujących towarów (następujących towarów): _________________________________

Wskazać zamawiany towar (zamawiany towar), z zastrzeżeniem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Całkowita cena towaru (towaru): ___ Numer zamówienia __del: _________ Odbiór dnia: ___ Twój adres: ____________________ (Imię i Nazwisko) _________________________________

(Ulica) _________________________________ (Kod pocztowy Miejsce) Data: ______ ____________

ZGODNOŚĆ I GWARANCJA

Odpowiedzialność za transport ponosi Simba Srl SU, która w przypadku uszkodzenia produktu powstałego podczas transportu, będzie dochodziła roszczeń od kuriera.

Klient zobowiązany jest sprawdzić stan dostarczonych mu produktów, biorąc pod uwagę ryzyko niedostarczenia lub uszkodzenia zamówionych produktów, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, tylko wtedy, gdy Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia i inna niż przewoźnik materialnie wchodzi w posiadanie takich produktów.

W momencie dostawy Klient musi sprawdzić, czy opakowanie jest nienaruszone, nieuszkodzone, nie przebite lub otwarte. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić kurierowi realizującemu dostawę (przyjmując towar z zastrzeżeniem wpisania czeków w dokumencie przewozowym kuriera lub na urządzeniu podręcznym: Np.: „pudełko z dziurami, pudełko otwarte, pudełko uszkodzone „)

W przypadku, gdy produkt ulegnie uszkodzeniu podczas transportu, Klient musi o tym powiadomić e-mailem clientisimba@virgilio.it w ciągu 24 godzin wraz z dokumentacją fotograficzną.

Zgodnie z art. 130 Kodeksu Konsumenckiego Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru z umową istniejącą w chwili dostawy.

W przypadku braku zgodności Konsument ma prawo do bezpłatnego przywrócenia zgodności towaru przez naprawę lub wymianę, a także do odpowiedniego obniżenia ceny lub rozwiązania umowy. Konsument może żądać od Sprzedawcy, według swojego wyboru, naprawy lub wymiany towaru bezpłatnie w obu przypadkach, chyba że żądany środek naprawczy jest obiektywnie niemożliwy lub nadmiernie uciążliwy w porównaniu z drugim.

W przypadku, gdy przesyłka nosi ewidentne ślady manipulacji lub przeróbki, Klientowi zaleca się również niezwłoczne powiadomienie Biura Obsługi Klienta na adres e-mail clientisimba@virgilio.it.

Gwarancja zgodności prawnej towaru, przewidziana w art. 128 nn. Kodeksu Konsumenckiego, wynosi 24 miesiące: w szczególności Sprzedawca odpowiada, zgodnie z art. 130, gdy niezgodność z umową wystąpi w ciągu dwóch lat od dostarczenia towaru. Przyjmuje się, że Konsument traci to prawo, jeżeli nie zgłosi Sprzedawcy niezgodności w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia, w którym stwierdził wady (art. 132 Kodeksu Konsumenckiego).

Żądanie Konsumenta mające na celu dochodzenie gwarancji zgodności produktów musi zostać zgłoszone Sprzedawcy poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta na adres e-mail clientisimba@virgilio.it.

Wszystkie zdjęcia na naszej stronie należy traktować jako orientacyjne, możliwe są niewielkie różnice w kolorze lub odcieniu, ponieważ są to zdjęcia z katalogu.

Extended Producer Responsibility (EPR)

EKO-UCZESTNICTWO (Francja)
SIMBA SRL jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sprzedawców Elementów Wyposażenia Wnętrz pod numerem FR040916_101UFS. Numer ten gwarantuje, że SIMBA SRL, dołączając do Écomobilier, przestrzega obowiązków regulacyjnych ciążących na nim zgodnie z artykułem L541-10-6 Kodeksu ochrony środowiska.

Prawo AGEC (Francja)
SIMBA SRL spełnia wymagania francuskiego rozporządzenia AGEC w sprawie opakowań, unikalny numer identyfikacyjny: FR270413_01EBXM.

VerpackG (Niemcy)
SIMBA SRL spełnia wymagania niemieckiego rozporządzenia w sprawie opakowań VerpackG, numer rejestracyjny LUCID: DE2259971987649.

PŁATNOŚCI

Akceptowane płatności:

  • Karta kredytowa: przez obwód Nexi.
  • PayPal: Metoda płatności przez PayPal wymaga użycia konta PayPal. Więcej informacji na temat tej metody płatności można znaleźć na stronie PayPal.

PRYWATNOŚĆ

Dane osobowe wymagane przy składaniu zamówienia są gromadzone i przetwarzane w celu spełnienia wyraźnych żądań Klienta i w żadnym wypadku i bez podania przyczyny nie będą przekazywane osobom trzecim. Simbashopping gwarantuje swoim klientom przestrzeganie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, regulowanych europejskim rozporządzeniem 679/2016 RODO.

Administratorem danych jest SIMBA SRL SU z siedzibą w Corso Buenos Aires, 79 – 20124 Mediolan (MI). Kod podatkowy oraz numer VAT 02476130188. Telefon: +39 0382 968152, poczta: clientisimba@virgilio.it oraz PEC: simbasrl@pec.it.

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021